Dorpsommetjes

Gees is een mooi voorbeeld van een esdorp. Het dorp ligt iets ten westen van Oosterhesselen en is gelegen op een rug van dekzand en keileem. De dorpsstraat loopt met een flauwe bocht over de zandrug. Aan de oostkant liggen de oude bouwlanden (de Geeser esch) en aan de westkant de veldgronden (het Geeserveld) en de madenlanden van de Geeserstroom. Ten noord-oosten vinden we de "Bollema", hier graasde de stier (bol) die gemeenschappelijk bezit was van de bollevereniging die onderdeel uitmaakte van de boermarke van Gees. De madenlanden, de hooilanden, het veld en de bouwlanden vormden het Geeser dorpsgebied. Elk stukje daarvan was noodzakelijk voor de gemeenschap.

De drie dorpsommetjes geven een goed beeld van dit gebied.
  1. De Olde Maden, ca 3 km
  2. Het Geeserveld, ca 7 km
  3. De Geeserstroom, ca 6 km

Deze drie ommetjes zijn aangelegd op initiatief van Plaatselijk Belang Gees in samenwerking met de Boermarke Gees.

De beschrijving van deze drie dorpsommetjes zijn te verkrijgen bij:

TIP Gees: (Toeristische Informatie Punt)
Dorpsstraat 47
7863 PL Gees
Telefoon: (0524) 58 17 04

1. RONDJE OLDE MADEN

Dit ommetje voert u door het Stroomdal van de oude Leek, een zijstroompje van het Loo-diep. Leek of laak is een oude benaming voor een afwateringsbeekje. Deze leek deed vroeger dienst als afwateringsstroompje van de melkfabriek in Gees.U wandelt voor een groot deel op de scheiding van bouwland en madengrond (d'Olde Ma). Madengronden waren vochtige laaggelegen gebieden die vroeger voornamelijk in gebruik waren als hooiland. Deze waren van elkaar gescheiden door slootjes en houtwallen. De Olde Maden zijn momenteel in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Hoewel het gebruik als hooiland nu landbouwkundig gezien niet meer nodig is, is het beheer van SBB gericht op behoud van dit madenlandschap.

De wandeling start 100 meter na het bordje bebouwde kom (Goringdijk). Wandelend over de Goringdijk gaat u linksaf de Plagmadijk op. Na 100 meter (achter de voormalige waterschapsschuur) start het dorpsommetje: "OLDE MADEN"

2. RONDJE GEESERVELD

Met dit ommetje wandelt u rond het Geeserveld. U wandelt op de grens van de veldgronden en de madenlanden van de Geeserstroom. Veld- of woeste gronden werden door de boeren uit het dorp gebruikt voor bijvoorbeeld beweiding, de bijenteelt en het steken van plaggen. Het gebied langs de Geeserstroom en haar omgeving is archeologisch een interessant gebied. Er zijn vuurstenen werktuigen gevonden van rendierjagers uit de Hamburgcultuur (12000 v. Chr.). Van latere tijd (ijzertijd) zijn Celtic Fields (kleine akkertjes met wallen eromheen) aangetroffen. Aardewerk en huisplattegronden langs de Tilweg wijzen op een nederzetting. U loopt dus door een gebied waar al eeuwenlang mensen woonden.

De eerste anderhalve kilometer volgt dit ommetje het rondje Olde Maden (neem dus ook die beschrijving mee!) De wandeling start 100 meter na het bordje bebouwde kom op de Goringdijk. Volg de beschrijving van het rondje Olde Maden, tot waar in de tekst van het rondje "Olde Maden" staat: (* zie beschrijving rondje Geeserveld).
Het rondje Geeserveld start daar.

3. RONDJE GEESERSTROOM

Dit ommetje voert u langs de Geeserstroom en de Bollema ten noordoosten van Gees. Langs de Geeserstroom wandelt u door een beekdallandschap dat herinnert aan 150 jaar geleden. In 2005 heeft Staatsbosbeheer het gebied , heringericht en meandert de Geeserstroom weer zoals toen.

De wandeling start ongeveer 100 meter voorbij de Tilbrug. Deze bereikt u door vanaf de Dorpsstraat, de Tilweg in te gaan. U volgt de beschrijving en incidenteel een groen gemarkeerd paaltje.